media;cd-do-bezvedomiostatni;potitko-na-ruku-alkeholostatni;silikonovy-naramek-alkehol-delka-20cm-sire-1-2cm-tloustka-2mmmedia;cd-r-u-mtricka-panska;triko-r-u-m